top of page

ALGEMENE

voorwaarden

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van training, coaching en therapie van en door hypnotherapeut Daniëlle Jansen, werkzaam bij en eigenaar van praktijk Detangle, aan de cliënt. Bij aanvang van de training, coaching of therapie is de cliënt door de therapeut op deze voorwaarden gewezen.
2. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing.
3. De therapeut streeft er naar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en het beroepsprofiel van therapeut.
4. Wanneer de cliënt niet tevreden is over de geboden diensten dan zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing gezocht worden. Als dit niet naar tevredenheid van de cliënt verloopt kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de BATC en zich bij deze beroepsvereniging melden (www.batc.nl). Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet is de therapeut ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl).
5. Detangle is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
6. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een training of consult niet gerookt en geen alcohol gedronken. De algemeen geldende fatsoens- en gedragsnormen worden onderling tussen therapeut en cliënt, als ook onderling tussen cliënten/groepsgenoten gehanteerd.
7. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
8. Detangle is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door een groepsgenoot, door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Cimbaalhof 72 te Etten-Leur, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de groepsruimte, de hal, de trap en het gebruikmaken van het toilet.

2. Dossiervorming en geheimhouding

1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden trainingen, sessies, consulten en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage in zijn of haar dossier.
2. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
3. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
4. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
5. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
6. Wanneer de therapeut in het belang van de hulpverlening van de cliënt het noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, verwijzend therapeut), dan zal de therapeut hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.

3. Tarieven, betalingen en incassokosten

1. De actuele tarieven van praktijk Detangle worden voorafgaand aan de sessie besproken. Bij aanvang van de training, coaching of therapie worden de tarieven met cliënt nogmaals doorgenomen. Enkel in onderling overleg kan er afgeweken worden van de tarieven.
2. De therapeut is verplicht de cliënt, indien nodig, van een geldelijke factuur te voorzien, waarin alle informatie is opgenomen die voor cliënt van belang is.
3. Betalingen dienen contant of per tikkie voorafgaand aan de sessie te worden voldaan.
4. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt zal therapeut een herinneringsbrief sturen met de mogelijkheid opnieuw binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens zullen de incassokosten bij wederom niet tijdige betaling op de brief vermeld worden.
5. Indien verhinderd dient een afgesproken consult 24 uur / één werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut kan bij niet tijdig afmelden 50% van de kosten voor dit gemiste consult in rekening brengen, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en datum..
6. Bij het volgen van een traject of workshop wordt het traject aangegaan voor de gehele periode. In geval cliënt één of meerdere bijeenkomsten verhinderd is heeft deze geen recht op korting. In onderling overleg met de therapeut kan cliënt wel sessies inhalen in een eventuele parallel groep, mits er op dat moment een parallel groep is en therapeut geen zwaarwegende bezwaren hierin ziet t.a.v. de leden van de parallel groep.

4. Behandelovereenkomst bij coaching of therapie

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak i.h.k.v. hypnotherapie/coaching/energetische therapie/EMDR is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt, b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken; c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven; d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden consult, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden consult een bedrag per consult afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na het consult af of maakt het bedrag binnen een termijn van 14 dagen over aan de therapeut.
6. Indien er sprake is van hetgeen vermeld in bepaling 4.4, wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

bottom of page